Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov

 

Čl. I.

Vymedzenie pojmov

 

 1. predávajúci –   GSM - suciastky s.r.o.  prevádzkovateľ    internetového    obchodu   www.gsm-suciastky.sk
 2. kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 3. tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu GSM-Suciastky.sk
 4. objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 5. naša adresa na zasielanie zásielok – GSM - suciastky s.r.o. , Novohradska 17, 98401 Lučenec


Čl. II

Objednávka


 1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru prostredníctvom obchodného systému nawww.gsm-suciastky.sk písomnou formou, emailom (vrátane objednávky cez e-shop), alebo poštou. Kupujúci tým, že odošle objednávku predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.gsm-suciastky.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 2. Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná
 3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov tovaru, dátum vystavenia objednávky, prípadne iné údaje požadované systémom. Právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH.
 4. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 5. Údaje spotrebiteľa budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Čl. III.

Storno objednávky


 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to do vyexpedovania objednaného tovaru, a to na e-mailovú adresu: info@gsm-suciastky.sk . Informácia o vyexpedovaní objednaného tovaru bude kupujúcemu odoslaná emailom, prípadne oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky.
 2.  V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. Pokiaľ kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo časť kúpnej ceny v čase do zrušenia objednávky, tak predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak nie je možné objednávku overiť telefonicky.
 5. V prípade, že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.


Čl. IV.

Zľavy k objednávke

 

 1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu za nasledovných podmienok:

- kupujúci musí byť registrovaným užívateľom E-shopu

- kupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty
- nakupujúci použije na nákup Zľavnený kupón

- každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
- zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchdný a veľkoobchodný nákup

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.


Čl. V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr, a to písomne na e-mailovú adresu info@gsm-suciastky.sk ,alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom ktorý je riadne označený ako sú batérie a náhradné diely bez kontrolnej značky dodávateľa, tj. razítka zo symbolikou (napr. GSM), ktorá zaručuje že uvedený tovar bol zakúpený v našom internetovom obchode, kópiou faktúry, formulárom na odstúpenie, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

- kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu doporučene a poistený, nie však na dobierku

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu a poplatku za dopravu, a to v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 3. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v článku IV. bodu1.)týchto obchodných podmienok, tak odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Čl. VI.

Dodacie podmienky

 

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 2. Obsahom zásielky s tovarom je vždy aj daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.

 


Čl. VII.

Poplatky za prepravu a balné

 

Kupujúci si zvolí spôsob platby pri objednávaní tovaru, tým že označí zvolenú možnosť.

Spôsob platby je nasledovný:

 1. Tovar môže kupujúci zaplatiť na dobierku, prevodom na základe predfaktúry.

    1.1.  dobierka        + SPS - UPS Kuriér                       6,70 €          (2,0 € + 4,70 €)

    1.1.  dobierka        + GLS Kuriér                                  6,50 €          (2,0 € + 4,50 €)

    1.4. platba vopred  + SPS - UPS Kuriér                      4,70 €          (0,0 € + 4,70 €) 

    1.4. platba vopred  + GLS Kuriér                                4,50 €          (0,0 € + 4,50 €) 

    1.5. platba vopred  + Zasielkovňa                               3,50 €        (0.0 € + 3,50 €)  

    1.7. GoPay             + UPS Kuriér                                5,40€           (0,70 € + 4,70€)

    1.7. GoPay             + GLS Kuriér                                5,20€           (0,70 € + 4,50€)

    1.8. GoPay             + Zasielkovňa                               4,20€           (0,70 € + 3,50€)

 

    

 1. Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku len v prípade, ak nie je poškodený vonkajší obal zásielky. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, ktoré je zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. V prípade poškodenia obalu, môže kupujúci tovar prevziať, ale je potrebné, aby uviedol všetky výhrady do prepravného listu.

Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky je potrebné túto skutočnosť sapísat do prepravného listu a kontaktovať nás na e-mailovej adrese info@gsm-suciastky.sk . Predávajúci nebude brať ohľad na tie reklamácie  mechanického poškodenia tovaru a tie reklamácie neúplnosti zásielky, ktoré nebudú kupujúcim nahlásené ihneď po podpise prepravného listu, najneskôr do 12 hodín od podpísania prepravného listu.

 1. Pri nákupe nad 100 € je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to vo výške do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

 

 1. Doručenie zásielky tovaru prepravcom

V prípade tovaru doručeného prepravcom, ak kupujúci zistí, že tovar je mechanický poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku tovaru doručil a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný hlásiť predajcovi.

Pri doručení zásielky tovaru Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku tovaru neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu tovaru, poškodenia s úbytkom obsahu tovaru žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky tovaru na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený tovar, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: 

otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: info@gsm-suciastky.sk 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nefunkčnosť tovaru(nezobrazuje správne), ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na mail : info@gsm-suciastky.sk do 48 hod. alebo u prepravcu  na tel.č. 16 877 ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.Čl. VIII.

Záruka, reklamácie a servis

 1. Upozornenie - pre firmy a registrovaných dílerov platí záruka na náhradné diely – 6 mesiacov odo dňa kúpy. Displeje otestujte pred nalepením! Na použitý diel, ktorý nebol menený v autorizovanom servise sa záruka nevzťahuje.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 7. Upozornenie: Náhradný diel je určený k výmene odborným pracovníkom. Pri prípadnej reklamácií požadujeme potvrdenie servisného strediska že výmena bola vykonaná odborným a zaškoleným pracovníkom. V opačnom prípade reklamácia nebude uznaná. Ochranné fólie odlepte až po vyskúšaní dielu že funguje.
 • Otestujte pred nalepením! Ak diel bol namontovaný, na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.

 

Otestujte pred nalepením! Pokiaľ nieje diel montovaný v autorizovanom servise, na použitý diel sa záruka nevztahuje.

Montáž by mala prebiehať:

 • Zafixováním telefónu v „Jigu“
 • Pod stanoveným tlakom 1nwm
 • Po dobu 1minuty

Spoločnosť GSM - suciastky, s.r.o. zodpovedá len za vady spôsobené u nás zakúpeným tovarom na zariadení, ktoré je servisované v autorizovaných servisných strediskách alebo priamo v našej spoločnosti. V prípade vzniknutia vady na zariadení, ktoré nebolo u nás alebo v autorizovanom servisnom stredisku servisované, naša spoločnosť nezodpovedá.

 

 1. Ak neurčí predávajúci inak, tak je potrebné reklamovaný tovar zaslať späť doporučene a poistené (nie na dobierku) na adresu sídla spoločnosti.
 2. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, nie na mechanické poškodenie
 5. Mechanicky poškodený náhradný diel nie je možné reklamovať
 6. Pri neoriginálnych náhradných dieloch (označených ako OEM, alebo kvalita ako originál) je možné pomalšie reagovanie dotykovej plochy, alebo nesprávnemu zobrazovaniu farieb. Na takéto problémy sa reklamácia nevztahuje. Originál diely od výrobcu sú označené ako "Originál", alebo "Service Pack".

 

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:


- Pri odstrániteľnej chybe tovaru má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby tovaru, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj v prípade, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 


Čl. IX.

Postup reklamácie:


Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 

 1. Zaslať e-mail na našu e-mailovú adresu: info@gsm-suciastky.sk , v ktorom je potrebné uviesť Meno, Priezvisko a telefonický kontakt (prípadne prihlasovacie meno), názov výrobku, číslo faktúry a popis vady.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám zašleme informácie týkajúce sa ďalšieho postupu a adresu, na ktorú bude potrebné zaslať reklamovaný tovar.
 3. Tovar je nutné zaslať na nami určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak adresa dodania opraveného výrobku nebude zhodná s adresou na faktúre, je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

 

Reklamačný protokol na stiahnutie

 

Čl. X.

Zmluvná pokuta

 

Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 50 € za nasledovných podmienok:

 

 1. Ak si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
 2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 5 dňovou splatnosťou na pokutu vo výške 50 €, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho adresu uvedenú v objednávke.
 3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, predávajúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá bude túto pohľadávku vymáhať.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj so zverejnením výšky dlžnej sumy voči predávajúcemu na internetovej stránke www.e-dlznici.sk
 5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke voči kupujúcemu z webovej stránky www.e-dlznici.sk, v čo najkratšom čase odstránený.
 6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 50 € v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

Čl. XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 V spoločnosti GSM – suciastky s.r.o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.  

 1. Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:
 • Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
 • Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.
 • Nebudeme vám posielať e-maile, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo  2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

 1. 2. Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii , alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

 1. Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť GSM – suciastky s.r.o. používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

 1. Sloboda voľby

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera ,alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy , kontaktujte nás na adrese inf@gsm-suciastky.sk . Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese inf@gsm-suciastky.sk

 1. Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

 1. Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

 1. Bezpečnosť

Spoločnosť GSM – suciastky s.r.o. sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

 1. Maloleté osoby

Maloleté osoby  bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu  na našich internetových stránkach nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť , bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku ale prihlásiť sa na odber newslettera. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

 1. Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@lc-c.sk

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

 1. Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Informovanosť dotknutej osoby – prevádzkovateľom,

pri získavaní osobných údajov zákazníkov za účelom vybavenia objednávky a reklamácie

 

GSM-súčiastky  s.r.o.,M.Rázusa 13, 984 01 Lučenec získava pri objednaní služieb alebo tovaru  osobné údaje zákazníkov a spracováva ich podľa ustanovení Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, §-u 13, ods. 1 pism. a), ktoré potrebuje pre správnu realizáciu objednávky.

Účel spracovávania osobných údajov:  Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou/ zákazníkom/, sú potrebné pre spracúvanie objednávky  a účtovnej agendy.

Zoznam osobných údajov - rozsah  

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, číslo účtu, podpis

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

Kategória príjemcov osobných údajov:

 

daňový úrad

colný úrad

Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku a ustanovení právnych predpisov, pre ktoré to vyžaduje vedenie účtovníctva,

Zákazník - dotknutá osoba má právo:

 • požiadať prevádzkovateľa o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi
 • na opravu neaktuálnych údajov
 • na vymazanie osobných údajov, alebo niektoré z nich, prípadne požiadať o obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

 • poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov a ďalších dokladov u nej uložených
 • náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva,

Požiadavka poskytnutia osobných údajov:

 • zákonná na uzatvorenie zmluvného vzťahu je dotknutá osoba povinná poskytnúť pravdivé osobné údaje
 • zmluvná na realizáciu zmluvy,
 • oprávnený záujem na ochranu majetku a zákonnosť prevádzkovania spoločnosti.

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia slovenskými právnymi predpismi, najmäpríslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na našich telefónnych číslach alebo na našej e-mailovej adrese.

 

Obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.