Tovar skladom, objednaný do 14:00 expedujeme v ten istý deň.

Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

1.    Vymedzenie pojmov

 

Čl. I.

Vymedzenie pojmov

 

1.   predávajúci     GSM - suciastky s.r.o.  prevádzkovateľ    internetového    obchodu   www.gsm-suciastky.sk

2.   kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

3.   tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu GSM-Suciastky.sk

4.   objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

5.   naša adresa – GSM - suciastky s.r.o. , A.S. Jegerova 207/8, 98401 Lučenec


Čl. II

Objednávka


1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru prostredníctvom obchodného systému nawww.gsm-suciastky.sk písomnou formou, emailom (vrátane objednávky cez e-shop), alebo poštou. Kupujúci tým, že odošle objednávku predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.gsm-suciastky.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

2. Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná     

                           

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov tovaru, dátum vystavenia objednávky, prípadne iné údaje požadované systémom. Právnická osoba  aj IČO, DIČ, IČ DPH.                      

                                                                                                        

4. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


5.
Údaje spotrebiteľa budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

Čl. III.

Storno objednávky

error


1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to do vyexpedovania objednaného tovaru, a to na e-mailovú adresu:
info@gsm-suciastky.sk . Informácia o vyexpedovaní objednaného tovaru bude kupujúcemu odoslaná emailom, prípadne oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky.

 

2. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. Pokiaľ kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo časť kúpnej ceny v čase do zrušenia objednávky, tak predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

4. V prípade, že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.


Čl. IV.

Zľavy k objednávke

banking

 

1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu za nasledovných podmienok:


- kupujúci musí byť registrovaným užívateľom E-shopu

- kupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty
- nakupujúci použije na nákup Zľavnený kupón

- každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
- zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchdný a veľkoobchodný nákup

 

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.


Čl. V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

 

- zámer odstúpiť od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr, a to písomne na e-mailovú adresu info@gsm-suciastky.sk ,alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

 

- kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu doporučene a poistený, nie však na dobierku


2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu, a to v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v článku IV. bodu1.)týchto obchodných podmienok, tak odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

 

 

 

Čl. VI.

Dodacie podmienky

 

1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

2. Obsahom zásielky s tovarom je vždy aj daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.

 


Čl. VII.

Poplatky za prepravu a balné

 

Kupujúci si zvolí spôsob platby pri objednávaní tovaru, tým že označí zvolenú možnosť.

fast-delivery

Spôsob platby je nasledovný:

1. Tovar môže kupujúci zaplatiť na dobierku, prevodom na základe predfaktúry.

    1.1.  dobierka        + UPS Kuriér                                4.0 €          (1.0 € + 3.0 €)

    1.2. platba vopred  + UPS Kuriér                                3.0 €          (0.0 € + 3.0 €) 

    1.3. platba vopred  + 1.trieda Slovenska Pošta             2.5 €          (0.0 € + 2.5 €) 

    

2. Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku len v prípade, ak nie je poškodený vonkajší obal zásielky. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, ktoré je zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. V prípade poškodenia obalu, môže kupujúci tovar prevziať, ale je potrebné, aby uviedol všetky výhrady do prepravného listu.

 

Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky je potrebné túto skutočnosť sapísat do prepravného listu a kontaktovať nás na e-mailovej adrese info@gsm-suciastky.sk . Predávajúci nebude brať ohľad na tie reklamácie  mechanického poškodenia tovaru a tie reklamácie neúplnosti zásielky, ktoré nebudú kupujúcim nahlásené ihneď po podpise prepravného listu, najneskôr do 12 hodín od podpísania prepravného listu.

 

3. Pri nákupe nad 100 € je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to vo výške do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

 

4. Doručenie zásielky tovaru prepravcom

V prípade tovaru doručeného prepravcom, ak kupujúci zistí, že tovar je mechanický poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku tovaru doručil a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný hlásiť predajcovi.

Pri doručení zásielky tovaru Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku tovaru neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu tovaru, poškodenia s úbytkom obsahu tovaru žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky tovaru na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený tovar, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: 

otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: info@gsm-suciastky.sk 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, alebo nefunkčnosť tovaru(nezobrazuje správne), ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na mail : info@gsm-suciastky.sk do 48 hod. alebo u prepravcu  na tel.č. 16 877 ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.Čl. VIII.

Záruka, reklamácie a servis

return


1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.

 

5. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

6. Upozorenie: Náhradný diel je určený k výmene odborným pracovníkom. Pri prípadnej reklamacií požadujeme potvrdenie servisneho strediska že výmena bola vykonaná odborným a zaškoleným pracovnikom. V opačnom prípade reklamácia nebude uznaná. Ochranné fólie odlepte až po vyskúšaní dielu že funguje.

 

  • Otestujte pred nalepením! Ak diel bol namontovaný, na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje.

 

Otestujte pred nalepením! Pokud není diel montovaný v autorizovaném servisu Samsung, na použítý diel sa záruka nevztahuje.

Montáž by mala prebiehat:

  • Zafixováním telefonu v „Jigu“
  • Pod stanoveným tlakem 1nwm
  • Po dobu 1minuty

Spoločnosť GSM - suciastky, s.r.o. zodpovedá len za vady spôsobené u nás zakúpeným tovarom na zariadení, ktoré je servisované v autorizovaných servisných strediskách alebo priamo v našej spoločnosti. V prípade vzniknutia vady na zariadení, ktoré nebolo u nás alebo v autorizovanom servisnom stredisku servisované, naša spoločnosť nezodpovedá.

 

7. Ak neurčí predávajúci inak, tak je potrebné reklamovaný tovar zaslať späť doporučene a poistené (nie na dobierku) na adresu sídla spoločnosti.

 

8. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:


- Pri odstrániteľnej chybe tovaru má kupujúci právo, aby bola takáto chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

 

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby tovaru, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

 

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj v prípade, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

 

- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 


Čl. IX.

Postup reklamácie:


Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 

1. Zaslať e-mail na našu e-mailovú adresu: info@gsm-suciastky.sk , v ktorom je potrebné uviesť Meno, Priezvisko a telefonický kontakt (prípadne prihlasovacie meno), názov výrobku, číslo faktúry a popis vady.

 

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám zašleme informácie týkajúce sa ďalšieho postupu a adresu, na ktorú bude potrebné zaslať reklamovaný tovar.

 

3. Tovar je nutné zaslať na nami určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak adresa dodania opraveného výrobku nebude zhodná s adresou na faktúre, je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.Čl. X.

Zmluvná pokuta

 

Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 50 € za nasledovných podmienok:

 

1. Ak si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.

 

2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 5 dňovou splatnosťou na pokutu vo výške 50 €, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho adresu uvedenú v objednávke.

 

3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, predávajúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá bude túto pohľadávku vymáhať.

 

4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj so zverejnením  výšky dlžnej sumy voči predávajúcemu na internetovej stránke www.e-dlznici.sk

 

5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke voči kupujúcemu z webovej stránky www.e-dlznici.sk, v čo najkratšom čase odstránený.


6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 50 € v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia slovenskými právnymi predpismi, najmäpríslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na našich telefónnych číslach alebo na našej e-mailovej adrese.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.03.2015 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.